BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayhan AKSAKALLI
YAPAY ZEKÂ: EĞİTİMDE KULLANIMI VE POTANSİYEL ETKİLERİ
 
Eğitim, toplumların gelişimi ve ilerlemesi için temel bir bileşendir ve teknolojik ilerlemelerin eğitim süreçlerine entegrasyonu, öğrenme deneyimlerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Yapay zekâ, eğitimde yeni fırsatlar sunarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili, kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hale getirebilir. Aynı zamanda, yapay zekânın eğitimdeki kullanımı, öğretmenlerin öğretim stratejilerini optimize etmelerine, müfredatların daha adaptif hale gelmesine ve eğitim politikalarının daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Bu bağlamda bu çalışma eğitimde yapay zekânın kullanımı ve potansiyel etkilerini görebilmek adına amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları maksimum çeşitleme örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışmaya değişik branşlarda 20 öğretmen katılmıştır. Öğretmenler ile üç perspektif açısından ve altı temel sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin elde edilmesi yarı yapılandırılmış görüşme ile sağlanmış, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Öğretmenler ile üç perspektif açından yapılan görüşmelerin analizinde; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlemesi ve bulguların tanımlanması, yorumlanması basamakları takip edilmiştir. Yapılan bu çalışma yapay zekâ teknolojisinin eğitimdeki kullanımının artan önemini vurgulamakla birlikte bu teknolojinin eğitim sistemi üzerindeki potansiyel etkilerini tartışmak için de bir zemin hazırlamıştır. Yapay zekâ, eğitimde önemli fırsatlar sunarken, dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve etik ve pedagojik prensiplere uygun olarak uygulanmalıdır. Bu, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir ve daha adil ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlayabilir. (Bayburt Üniversitesi Etik Kurul Numarası: E-47535748-604.01 Tarih: 23.02.2024). ORCID Kimliği: 0000-0001-6281-5828

Anahtar Kelimeler: Eğitim, eğitim ve teknoloji, yapay zekâ 


Keywords: