BİLDİRİ DETAY

Hilal ANARAL, Elif BAHADIR
TÜRKİYE'DE STEM VE MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ TEMATİK ANALİZİ (ULUSAL VE SSCI İNDEXLİ DERGİLER KAPSAMINDA)
 
Dünyada disiplinler arası ilişkilerin ve bütünleşik yapıların ders müfredatları içerisinde yer alması ve eğitime dâhil edilmesi STEM eğitiminin dünyada öne çıkmasıyla daha da önemli bir hale gelmiştir. STEM, fen bilimleri ve matematiğin teknoloji ve mühendislik uygulamaları ile bütünleşik bir yapı dâhilinde eğitimde proje tabanlı uygulamalarla dâhil edilmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde STEM alanında yapılan araştırmaların çoğunluğunun fen eğitimi odaklı olduğu dikkat çekmektedir. Matematik eğitimi ve STEM ile ilgili yapılan çalışmaların içeriği ve ülkemizde yapılan araştırmaların hangi noktada olduğunu bilmek matematik eğitimi ve STEM uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. Çalışmamız, matematik eğitimi odaklı olarak tasarlanmış, STEM alanında yapılmış bilimsel çalışmaları konu, amaç ve yöntem açısından tematik içerik analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, STEM’in matematik eğitimine olan yansımalarının ele alınarak değerlendirilmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Çalışmamızda matematik eğitimi ve STEM ile ilgili yapılmış olan araştırmaların sistematik incelenmesine yönelik tematik içerik analiz çalışması yapılmıştır. Yerli literatürde bulunan makaleler seçilirken temel ölçüt olarak STEM eğitimi kullanılmıştır, seçilen makalelerin matematik boyutuna inilmiştir. 2010-2018 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı sayı itibari ile SSCI indeksinde olan yerli dergiler araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu dergiler “Eğitim ve Bilim Dergisi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri ve TOJET (Turkish Online Journal of Educational Technology)’dir. İncelenen araştırmalardan yola çıkılarak, 5 tema belirlenmiştir. Bu temalar; STEM’in matematik başarısına etkisi, STEM uygulamaları, STEM uygulamalarına karşı tutum, müfredat değerlendirmesi ve reformların değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, veriler analiz edilerek yerli literatürde STEM ve matematik eğitimi kapsamındaki araştırmaların STEM uygulamaları ve başarı arasındaki ilişkiye yoğunlaştığı ve deneysel çalışmalar olarak tasarlandığı bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: STEM, Matematik Eğitimi, İçerik Analizi 


Keywords: