BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeref Ahmet ULUDAĞ, Felor EBGHAEI
TÜKETİCİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN MARKA FARKINDALIĞI YARATMADAKİ ETKİSİ
 
Son dönemlerde işletmelerin gündemindeki yerini kaybetmeyen çalışma alanlarından birinin, ürettikleri ürün ve hizmetlere ait markaları geliştirmek olduğunu söylemek mümkündür.Tüketicilerin bilgi kaynakları hızla artmakta, tutum ve davranışlamı değişerek tercihlerini etkilemekte ve firmaların rekabet alanları daralmaktadır. Bu sürekli değişim karşısında firmaların marka kararları da, eskiye oranla daha stratejik boyutlara uzanmaktadır.Marka yaratılması, yaratılan markaların korunarak geliştirilmesi, pazarlama yöneticilerinin önemli amaçları arasında yer almaktadır. Hızla gelişen pazarlama alanında markaların artan rekabet koşullarında marka farkındalıklarının, imajlarının ve güveninin sağlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Markalar, pazarlarında rakiplerinin önüne geçmek için sahip olduğu tüketici sayısını koruyabilmek ve arttırabilmek amacıyla bu etkenleri eksiksiz olarak uygulamak, geliştirmek ve süreklilik sağlamak durumundadırlar. Marka çalışmalarına bağlı olarak tüketici nezdinde marka farkındalığının yaratılması ise pek çok işletme açısından önemli gündem konusu olmaya devam etmektedir. İşletmelerin temel amaçlarından birisi ürün ve hizmetlerini satarak kar elde etmektir. Bu çalışmadaki temel amaç̧, satın alma sürecinde marka farkındalığı ve tüketici davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Tüketicilerin marka seçiminde hangi detaylara önem verdiği ve markaların bu hususta nasıl aksiyon almaları gerektiğine araştırma içinde yer verilmiştir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kavramsal açıdan tüketici davranışları ve tutundurma stratejileri üzerinde durulmuştur, ikinci bölümde; marka farkındalığının kavramsal çerçevesi ele alınmıştır ve son bölümde elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Tutundurma Stratejileri, Marka Farkındalığı 


Keywords: