BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şevval TÜRKOĞLU, Mustafa KALE
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKULLARDA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilkokullarda uygulanan uzaktan eğitim programlarına yönelik tutum ve öz yeterliklerini belirlemektir. Bu araştırmada tarama modellerinden, betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmanın evrenini 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönemde Ankara ilinde yer alan devlet ve özel ilkokul kurumlarında çalışmakta olan 19.325 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu okullardaki toplam öğretmen sayısına ulaşılmakta sıkıntı yaşandığı için örneklem belirlenmiştir. Ankara ilinden toplam 6 ilçe seçilmiştir. 513 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ağır (2007) tarafından geliştirilen ve Ülkü (2018) tarafından revize edilen “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik öz yeterliklerin ölçülmesi amacıyla Miltiadou ve Yu (2000) tarafından geliştirilen Horzum ve Çakır (2009) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde uygulama yapılmadan önce öğretmenlere araştırma il ilgili bilgi verilmiş ve bilgilendirmenin ardından araştırmacı tarafından Google Form platformu aracılığı ile katılımcılara dijital olarak gönderilmiştir. İstatistiksel işlemler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeğinin toplam puanı ile uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik algısı ölçeğinin toplam puanı ve bütün alt boyutları arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır. Ancak bazı alt faktörler arasında zayıf pozitif yönlü ilişki vardır. Sonuçlara göre, öz yeterlik algısının artması uzaktan eğitime karşı olumlu tutumu da artırmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusundaki öz yeterlik algısının artması uzaktan eğitime karşı olumlu tutum geliştirilmesine neden olmaktadır. (Bu araştırma Şevval TÜRKOĞLU ve Mustafa Kale’nin “ Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Uygulanan Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi” adlı tez çalışmasından üretilmiştir. ORCID NO:0000-0003-3622-4746, 0000-0002-3727-1475)

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Tutum, Öz yeterlilik, İlkokul, Eğitim Programı. 


Keywords: