BİLDİRİ DETAY

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Sinan GİRGİN
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK ALGILARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesidir. Bu temel amaca bağlı olarak belirlenen alt amaçlar şu şekildedir: 1.Sınıf öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algıları ile diğer branş öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2.Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları ne düzeydedir? 3.Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 4. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 5. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları yaşa göre farklılaşmakta mıdır? 6. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları mesleki kıdeme göre farklılaşmakta mıdır? 7. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları görev yaptığı okuldaki kıdemine göre farklılaşmakta mıdır? 8. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları görev yaptığı branşına göre farklılaşmakta mıdır? 9. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları görev yaptığı eğitim kademesine göre farklılaşmakta mıdır? Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Küçükçekmece, Bağcılar, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Küçükçekmece, Bağcılar, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görev yapan uygun/kazara örnekleme metoduyla seçilen 141 sınıf öğretmeni ve 156 diğer branş öğretmenleri olmak üzere toplam 297 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Bulut (2015) tarafından geliştirilen “Okullarda Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış, iki gözenekli değişkenlerde bağımsız grup T testi, üç ve daha fazla gözenekli değişkenlerde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Öğretmenlerin genel mutluluk algılarının ve okul mutluluk ölçeğinin yönetim süreçleri, mesleki tutum, iletişim, adanmışlık ve ekonomik koşullar alt boyutlarına göre örgütsel mutluluk algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları okul mutluluk ölçeğinin yönetim süreçleri ve ekonomik koşullar alt boyutlarında görev yaptığı eğitim kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık ekonomik koşullar alt boyutunda ilkokulda görev yapan öğretmenler ile ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri lehine;ilkokulda görev yapan öğretmenler ile lisede görev yapan öğretmenler arasında ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenleri lehinedir. Bu anlamlı farklılık yönetim süreçleri alt boyutunda ilkokulda görev yapan öğretmenler ile ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında ortaokulda görev yapan branş öğretmenleri lehine; ilkokulda görev yapan öğretmenler ile lisede görev yapan öğretmenler arasında lisede görev yapan branş öğretmenleri lehinedir.Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları okul mutluluk ölçeğinin yönetim süreçleri alt boyutunda mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları okul mutluluk ölçeğinin yönetim süreçleri, mesleki tutum, adanmışlık, ekonomik koşullar alt boyutlarında ve genel toplamda branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları cinsiyet, eğitim durumu, yaş, görev yaptığı okuldaki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgütsel mutluluk, Mutluluk algısı, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmeni 


Keywords: