BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia ASAL, Rabia SARIKAY
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma nicel yaklaşım modellerinden betimsel tarama modeline göre planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir yolla seçilmiş olup Temel Eğitim Bölümünde İç Anadolu bölgesindeki bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 273 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Kızılay (2017) tarafından geliştirilen ve güvenirliği 0.82 olan STEM Semantik Farklılık Ölçeği Ölçek fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve kariyer olmak üzere beş alt boyut ve 25 maddeden oluşmaktadır. Normallik testi sonucu parametrik test koşullarını sağlayan verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA); parametrik test koşullarını sağlayamayan verilerin analizinde ise Kruskal Wallis h testi ve Mann-Whitney u testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi (p) değeri 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin STEM eğitimine yönelik algı düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre farklılık gösterdiği ancak yaşadığı yer ve genel ağırlıklı not ortalaması değişkenlerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular matematik ve fen, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında bir kariyer alt boyutlarında sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerle kadın öğrencilerin STEM eğitimine yönelik algı düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Erkek öğrencilerin STEM eğitimine yönelik algıları kız öğrencilere göre daha olumludur. Ayrıca fen ve matematik alt boyutunda ikinci sınıf öğrencilerinin ortalama puanları ile üçüncü sınıf öğrencilerinin ortalama puanları arasında üçüncü sınıflar lehine anlamlı bir farklılık vardır Cinsiyet değişkenine göre STEM eğitimine yönelik algı düzeyindeki farklılıkları en aza indirmek için kadın öğrenciler de çocukluktan itibaren STEM disiplinlerine yönlendirilerek yetiştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, STEM Eğitimine yönelik algı 


Keywords: