BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ülfet ERBAŞ, Hüseyin GÜMÜŞ
SAĞLIK ALGISI VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ ARACILIK ROLÜ
 
Sağlık algısı ve yaşam doyumu arasında ilişki birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur. Yaşam doyumunu yordayan farklı değişkenler olmakla birlikte fiziksel aktivite ve egzersizin de bu değişkenler içerisinde önemli yer tuttuğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı sağlık algısı yaşam doyumu ve fiziksel aktivite arasında ilişkiyi test etmek ve ilişki saptanması halinde bu ilişkide fiziksel aktivitenin aracılık etkisini ölçmektir. Araştırma Evrenini Türkiye’deki üniversitelerde 2021-2022 yılında öğrenim gören kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 183 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sağlık Algısı Ölçeği”, Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde İlişkisiz Örneklemler T-Testi yöntemi, ilişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi yöntemi kullanılmıştır. Sağlık algısı, yaşam doyumu ve Fiziksel aktivite motivasyonları arasındaki ilişkisel durumu tespit etmek için person korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Aracılık testi için ise boostrap yöntemini esas alan yol analizi yapılmıştır. Analizler Hayes (2013) tarafından geliştirilen Process Macro analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Fiziksel aktivite katilim motivasyonlarında en yüksek ortalamanın bireysel nedenler alt ölçeğinde olduğu tespit edilmiştir. Yaşam doyumu ölçek puanlarının ortalamanın üstünde olduğu söylenebilir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre her 3 ölçek arasında pozitif yönlü orta şiddetli ilişkiler tespit edilmiştir. Aracılık testi sonucunda sağlık algısının yaşam doyumu üzerine dolaylı etkisinin anlamlı olduğu, dolayısıyla da Fiziksel aktivite motivasyonlarının, sağlık algısı ve yaşam doyumu arasında ki ilişkiye aracılık ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, Sağlık algısı, Yaşam doyumu, Motivasyon, Aracılık 


Keywords: