BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazım GÜMÜŞ, Mesut AŞIK, Necibe Damla ÖZDEMİR
REHBERLİKTE BİREYİ TANIMA HİZMETLERİ KAPSAMINDA 2020 MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN OKULLARA YERLEŞEN 9.SINIFLAR
 
Bu çalışma; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde “Merkezi Sınav Puanı” (LGS) ile öğrenci kabul eden ortaöğretim kurumlarına yerleşen 9. sınıf öğrencilerinin araştırmacılar tarafından belirlenen bazı bilgilerini (cinsiyeti, doğum sırası, kardeş sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum ve merkezi sınav puanı bilgileri) tespit ederek, bu ortaöğretim kurumlarına kabul edilen öğrencilerin bu değişkenler açısından durum tespitini yapmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama deseninde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, 16 ortaöğretim kurumunun 9. Sınıfına kayıt yapan 1106 öğrenciden elde edilmiştir. Veriler betimsel istatistik yoluyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; merkezi sınav puanı ile öğrenci kabul edilen ortaöğretim kurumlarına sayıca en çok; kız öğrenciler, ilk çocuklar, kardeş sayısı üç olanlar, annesinin eğitim düzeyi ortaokul, babasının eğitim düzeyi lise olanlar, sosyoekonomik düzeyi orta dereceli olan öğrenciler yerleşmiştir. Ayrıca bu ortaöğretim kurumlarına yerleşirken merkezi sınav puanı dikkate alındığında; kız öğrenciler, doğum sırası ikinci çocuk olanlar, kardeş sayısı bir olanlar, annesinin ve babasının eğitim düzeyi yüksek lisans olanlar, sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlar ve ilkokula başladığında yaşı 78-84 ay arasında olan öğrenciler bu ortaöğretim kurumlarına daha yüksek puanla kabul edilmişlerdir. Son olarak; okul yöneticilerine, okulun rehber öğretmenlerine ve branş öğretmenlerine, okulu ve derslerin içeriğini planlarken öğrencilerin tespit edilen bu özelliklerini dikkate almaları ve öğretim yöntem ve teknikleri üzerinde yaratıcı fiklirler üretmeleri gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: LGS, merkezi sınav, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 


Keywords: