BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Medine AKBULUT, Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
PANDEMİ SÜRECİNDE BİRİNCİ SINIF VELİSİ OLMAK
 
Bu araştırmanın amacı velilerin pandemide uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları zorlukları belirlemektir. Ayrıca bu süreçte veliye göre öğrenicinin uzaktan eğitimden faydalanma oranını, uzun süre evde kalmanın öğrenci veli ilişkisini nasıl etkilediği, velinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaya da çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden fenomolojik desen kullanılmıştır. Çalışma grubu Samsun’da bir ilkokulda öğrencisi olan 25 veliden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu oluştururken iki akademisyenin görüşü alınmıştır. Veriler pandemi şartlarından dolayı telefon ve whatsapp yoluyla toplanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda velilerin pandemi de uzaktan eğitim sürecinde birtakım zorluklar çektikleri, alışmakta zorlandıkları ve bu süreçte sorumluluklarının arttığı, öğrencileriyle bu süreçte daha yakından ilgilenebilme olanağı bulduklarını, aile içi ilişkilerinin genel olarak pozitif etkilendikleri ama bunaldıkları belirlenmiştir. Bu araştırma veli öğretmen, öğretmen- öğrenci iletişiminin sadece yüz yüze değil farklı yöntemlerle sağlanabileceğini göstermiştir. İlk kez okulla tanışan ve uzaklaşan ve uzaktan eğitim alan birinci sınıf öğrencilerinin mevcut durumları belirlediği için bu araştırmanın literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma yapıldığında birinci sınıf öğrencileri için canlı ders yapılmamaktaydı. Bu nedenle pandemi süreci ilkokul birinci sınıf için daha zor bir süreç olmakta. Bundan sonraki aşama canlı derse katılmadan dersleri takip eden öğrencilerin canlı ders sürecinde nasıl etkilendikleri ve nasıl faydalandıklarını belirlemek, ara ara açılan okulların ve sınıflardaki öğrenci sayısının azlığının öğrencileri nasıl etkilediğini belirlemek olabilir. "Bu çalışma için On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan 26.08.2020 tarihinde 2020/510 sayı ile izin alınmıştır" "Ayrıca Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Sayı:27782732-205-E.14346066 ve Tarih: 08.10.2020 ile kurum izni alınarak çalışma tamamlanmıştır."

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, uzaktan eğitim 


Keywords: