BİLDİRİ DETAY

Sabriye SEVEN, Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN, Gülşen KOÇAK, Asiye Pınar KÖKSAL
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞERLERE YÖNELİK ALGILARI
 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma kullanılmıştır. Temel nitel araştırmada araştırmacı, bireylerin gerçeği kendi sosyal dünyaları içerisinde nasıl yapılandırdıkları ile ilgilenir ve bu durumu anlamaya çalışır. Bu yöntemde araştırmacı, bireylerin yaşamlarını nasıl yorumladıkları, deneyimlerini nasıl anlamlandırdıkları ile ilgilenir. Bu çalışmada bireylerin değerleri yorumlama ve anlamlandırma şekilleri incelendiğinden bu yöntem tercih edilmiştir. Çalışmada veriler on bir özel yetenekli ortaokul öğrencisinden toplanmıştır. Bu açıdan çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde değerlere yönelik farkındalık düzeyleri çeşitli eğitim kademelerindeki çocuklar açısından incelenmiş olmasına rağmen özel yetenekli çocukların bu konuya ilişkin bakış açıları üzerinde fazla durulmadığı fark edilmiştir. Bu nedenle örneklem grubu olarak özel yetenekli çocuklar seçilmiştir. Çalışmada verileri elde etmek için yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, özel yetenekli öğrencilerin; “değerler hakkında genel düşünceleri”, “değerlere sahip bireylerin hangi karakter özelliklerine sahip olduğu hakkında fikirleri”, “değerlerin toplumsal yaşam için önemi”, “bireylerin değerlere sahip olması ile başarı arasındaki ilişki”, “hangi değere sahip olmanın daha önemli ve gerekli olduğu”, “değerlerin olmadığı bir dünya durumu”, “sahip oldukları değerler” hakkında görüşleri şeklinde altı ayrı kategori altında incelenmiştir. Genel olarak bulgular doğrultusunda incelenen sonuçlara göre, öğrencilerin değerleri; ahlaki davranışlar, sorumlulukları yerine getirme, güzel düşünceleri davranışa dökme, sosyal hayatı düzenleme, saygılı davranma olarak nitelendirmektedir. Sonuçta tüm öğrencilerin değerlere olan hassasiyetinin yüksek olduğu gözlemlenmiş, kendilerine atfettikleri değerlerin başında sorumluluk sahibi olma, cömertlik, dürüstlük gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrenci, değer, görüşme 


Keywords: