BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KARTAL, Nalan Gizem GİYİK, Seyithan DEMİRDAĞ
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Eğitim yüzyıllardır üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. İnsan hayatına yön veren, geleceğe hazırlayan okullar, her zaman hayati öneme sahip olmuştur. Matematikten fiziğe, sanatsal etkinliklerden, sosyal etkinliklere uzanan eğitim birçok alanda gelişim göstermiştir. Bu dallarda ilerleme sadece zihinsel olarak değil bedensel olarak da düşünülerek eğitim programlarının içine beden eğitimi ve spor dersleri de dahil edilmiştir. Beden eğitimi ve spor dersleri normal gelişim gösteren bireyler için tatbik edilirken, akranlarından anlamlı farklılıklar gösteren bireyler içinde göz ardı edilmemiştir. Günümüzde ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınabilmesinin ön şartı sağlıklı insan gücüne sahip olabilmesidir. Sağlıklı bir toplum ise ancak doğru eğitilmiş bireylerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ülkelerin uygarlık seviyeleri bireye atfettiği değer ve bunun bir göstergesi olarak da onların eğitimine vermiş olduğu önem ile kendini göstermektedir. Bir toplumdaki gençlerin bedensel ve psikolojik açıdan ulaştığı sağlık ve olgunluk o toplumun geleceğinde de belirleyici faktördür. Eğitim bireylerin sahip olduğu potansiyel güçleri ortaya çıkararak onların kişisel gelişimini sağlamak ve topluma faydalı bireyler haline getirmek amacıyla yapılmaktadır. Modern eğitimin temel amacı bireylerin mental, bedensel, duyuşsal ve toplumsal açılardan bir bütün olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Eğitimin yapı taşlarından biri olan beden eğitimi, kişilerin bedenen, fikren, ruhen ve aynı zamanda sosyal yönden iyileşme ve gelişme sağlamak, kişileri günlük hayata ve iş hayatının şartlarına hazırlamak, milli bilinç kazandırmak ve yurttaşlık hislerini artırmak gayesi ile düzenli ve planlı olarak yapılan faaliyetlerin tamamını kapsar. Beden eğitimi öğretmeni ise; tüm bu özellikleri öğrenciye disiplinli ve düzenli bir biçimde iletebilen insandır. Farklı hedefler ve farklı zamanlar içerisinde yapılmakta olan beden eğitimi ve spor insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelmektedir. Spor; eğlence, hobi, hareket gereksinimi, askeri eğitim, savaşa hazırlık ve eğitim gibi etkinliklerdir. Literatür taraması niteliğindeki bu çalışmada, özel eğitim okullarında görev yapan idareci ve öğretmenlerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmiştir. ORCID NO: 0009-0007-2029-1342

Anahtar Kelimeler: İdareci, Okul, Eğitim, Beden Eğitimi, Özel Eğitim 


Keywords: