BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba SİVRİKAYA
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DAYANIKLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Birçok ülkede öğretmenler mesleki sorunlarla başa çıkamadığından ya mesleğinden ayrılmakta ya iş performansı düşmekte ve sağlığı etkilenmektedir. Zorluklar, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır; ancak, dayanıklı insanlar zorluklar karşısında daha güçlü olup daha az etkilemektedir. Öğretmenlerin mesleki dayanıklılığının yüksek olması, öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını ve artan iş yükü gibi sorunlarla başa çıkmalarını kolaylaştırmaktadır. Öğretmenlerin mesleki dayanıklılıkları, özellikle kariyer başarıları üzerinde bir etkiye sahiptir. Öğretmenlerin refahını ve kaliteli eğitime olan bağlılığını sürdürmek için öğretmenler arasında mesleki dayanıklılığın geliştirilmesi önerilmektedir. Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin mesleki dayanıklılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışan 111’i kadın, 46’sı erkek olmak üzere 157 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Tekil tarama modeli ile yürütülen araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmen Mesleki Dayanıklılık Ölçeği toplanmıştır. Sonuç olarak, özel eğitim öğretmenlerinin mesleki dayanıklılıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetine, yaşına, deneyim yılına, çalıştığı okulun kademesine ve çalıştığı okulun türüne göre mesleki dayanıklılık düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Buna karşın, katılımcıların eğitim düzeyine göre mesleki dayanıklılık düzeylerinde anlamlı fark olduğu; lisans mezunu özel eğitim öğretmenlerinin lisansüstü mezunlarına göre mesleki dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, eğitim düzeyinin özel eğitim öğretmenlerinin mesleki dayanıklılıkları üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0003-0707-1023

Anahtar Kelimeler: Mesleki dayanıklılık, Öğretmen, Özel eğitim öğretmeni 


Keywords: