BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin GÖKTAŞ, Tuğba PEKİNCE, Orhan ÇAKIROĞLU
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Okuma, kişinin anlam arayışıyla ortaya çıkan karmaşık becerilerdendir. Okuma becerisi, çok yönlü bakış açısı, eleştirel düşünme, dünyayı anlamlandırma açısından oldukça işlevseldir. Kişinin doğru bilgiye erişmesi, bu bilgiyi kullanması, doğru ve düzgün bir okuma yöntemiyle mümkün olur. Okuma becerisinin kazanılması günlük yaşam açısından da önemlidir. Bu noktada akıcı okuma karşımıza çıkar. Akıcı okuma; vurguya, tonlamaya ve prozodiye dikkat edilerek yapılan, konuşuyormuş gibi okumadır. Akıcı okuma becerisinin geliştirilmesi önemlidir. Çünkü akıcı okuma bireyin anlama becerisi ile ilişkilidir. Bunun için ilkokul yıllarından itibaren geliştirilmesi gerekir. Bu anlamda öğretmenlerin sınıf içinde uygulamak üzere akıcı okuma stratejilerinin bilgisine sahip olmaları önemlidir. Bu çalışmada özel eğitim öğretmenlerinin akıcı okuma becerisini değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. Araştırma 8 özel eğitim öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile uzman görüşü alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve verilerin geçerlilik ve güvenilirlik sağlama aşaması araştırma ekibi tarafından tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilecek özel eğitim öğretmenlerinin akıcı okumayı becerisini değerlendirmek için kullandıkları yöntemler, yöntemleri uygularken yaşadıkları sorunlar, ihtiyaç duydukları destekler, yetersiz kaldıkları durumlarda buldukları çözümlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Elde edilecek bulgular katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Akıcı okuma, Değerlendirme, Yarı Yapılandırılmış Görüşme 


Keywords: