BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinan BİLİCİ
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES VE ÖĞRETME MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, öğretmenlerin teknostres ve öğretme motivasyonu düzeyleri cinsiyet, yaş, mesleki deneyim, eğitim düzeyi, branş, bilgisayar ve akıllı tahta kullanım becerisi değişkenlerine göre incelenmiştir. Bunlarla birlikte öğretmenlerin teknostres düzeyi ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişkiye de bakılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemine ait betimsel ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Veriler ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile Van ili merkez ilçelerinde görev yapan 10 farklı liseden toplam 217 öğretmene ulaşılarak elde edilmiştir. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, teknostres ölçeği ve öğretme motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren veriler üzerinde SPSS paket programı kullanılarak bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen başlıca sonuçlara göre, öğretmenlerin genel teknostres düzeyleri orta seviyededir ve içsel motivasyonları dışsal motivasyonlarından daha yüksektir. Ayrıca öğretmenlerin teknostres düzeyi ile öğretme motivasyonları arasında negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyim ve yaş arttıkça teknostres düzeylerinin de arttığı, öğretme motivasyonun ise düştüğü görülmüştür. Kadın öğretmenlerin teknostres düzeyleri ve öğretme motivasyonları erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi, akıllı tahta ve bilgisayar kullanma durumu değişkenlerinin ise teknostres ve öğretme motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, okullarda teknostrese neden olabilecek çevresel faktörlerin azaltılması ve öğretmenlere sürekli teknik destek sağlanması önemli görülmektedir. Mesleki deneyimi fazla olan öğretmenlere ise teknoloji kullanımına yönelik hizmet içi eğitim sağlanması önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-0610-2126

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknostres, Öğretme Motivasyonu, İçsel motivasyon, Dışsal Motivasyon 


Keywords: