BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla Hatem AKÇA, Ziya ARGÜN
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRME SÜRECİNİNİN BETİMLENMESİ: DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ AŞAMASI
 
Bu araştırma 2010 ve 2018 yılları arasında yayınlanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının (M.Ö.P) geliştirme sürecinin “durum ve ihtiyaç analizi” aşamasında yapılan çalışmaların neler olduğunu, bu süreçte görev alan toplam 14 (öğretim üyeleri ve öğretmenler) katılımcının yaşadıklarından ve deneyimlediklerinden yola çıkarak betimlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji kullanılmıştır ve katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilmiştir. Bu çalışmanın verileri hazırlanan görüşme formu aracılığıyla yapılan görüşmeler, görüşmeler sırasında alınan ses kayıtları ve araştırmacı notları ile toplanmıştır ve bu veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen başlıca bulgular: Katılımcılar görev aldıkları öğretim programının geliştirilme gerekçesini; dört katılımcının hepsi de 2018 M.Ö.P.’yi revizyon çalışması, iki katılımcının ikisi de 2013 M.Ö.P.’yi revizyon çalışması, dört katılımcının tümü de 2011 M.Ö.P’yi revizyon çalışması, dört katılımcıdan ikisi 2010 geometri dersi öğretim programı (G.Ö.P.) nı revizyon çalışması diğer iki katılımcı ise yeniden inşa olarak ifade etmiştir. 2018 M.Ö.P’de görev alan dört katılımcıdan ikisi süreç içerisinde katıldıkları çalışmalarda diğer ülkelerin öğretim programlarının incelenmediğini, görüşme gerçekleştirilen diğer katılımcılar ise çeşitli ülkelerin öğretim programlarının incelendiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar görev aldıkları öğretim programının ihtiyaçlarının belirlenmesindeki verilerin; farklı paydaşlardan anket ve görüşme formu, doküman analizi, gözlem ve deneyimleri, öğretmenlerden gelen öneriler aracılığıyla toplandığı ve bazılarının da bu kapsamdaki çalışmalarda görev almadıkları ortaya çıkmıştır. (Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Matematik Dersi Öğretim Programı, Geometri Dersi Öğretim Programı, Durum ve İhtiyaç Analizi 


Keywords: