BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüsne ŞAHİN
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE ÖĞRETMENLERİN KATKILARI
 
Bu çalışmanın amacı, Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine öğretmenlerin katkılarının incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Gaziantep ilinde farklı kademelerde görev yapan 15 okul yöneticisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin toplanması için beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu alanda uzman iki akademisyenin onayının ardından katılımcılara uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin çoğunluğu tarafından öğretmenlerin; okulun amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılmasına konusunda katkı sağladıklarını, bu konuda görüş beyan ettikleri ortaya çıkmıştır. Eğitim programı ve düzenli öğrenme -öğretme çevresi, öğretmenlerin program ve müfredata gereken özeni gösterdikleri, derslerin işlenişi hususunda yöneticilere zorluk yaşatmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin değerlendirilmesi hususunda özellikle son yıllarda farklı ölçme araçlarına başvurdukları ayrıca öğrencilerin genel olarak sınav odaklı değerlendirmeye tabii tutuldukları ifade edilmiştir. Öğretmenlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hususunda öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yoğun ilgi gösterdikleri, farklı seminer ve eğitim programlarına başvurular yaptıkları, kişisel ve mesleki gelişimin önemsendiği belirtilmiştir. Ayrıca lisansüstü ya da ikinci lisans eğitimine öğretmenlerin yoğun ilgisinden bahsedilmektedir. Olumlu okul iklimi ve düzenli öğretme öğrenme çevresi için öğretmenler; çevre, diğer personel , veli, öğrenci etkileşimini önemsediği ve bunun için maddi ve manevi olarak çaba harcadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretimsel Lider, Öğretmen, Yönetici 


Keywords: