BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah TURA, Beyza Betül DOĞAN
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ (REHBER ÖĞRETMENLERİN) PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Hayatın her alanında karşılaşılan olumsuz yaşantılara rağmen uyum sağlayabilme olarak ifade edilebilen psikolojik sağlamlık kavramı; ulusal literatürde yeni bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının psikolojik sağlamlık düzeylerini, cinsiyet, yaş, çalışılan okul türü, mesleki kıdem, öğrenci sayısı, okulda görev yapan okul psikolojik danışmanı sayısı, okul yönetiminin psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini destekleme düzeyi ve meslekte yeterlik düzeyi gibi demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ise İstanbul’da görev yapan 290’ı kadın, 116’si erkek olmak üzere toplam 406 okul psikolojik danışmanıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Işık (2016) tarafından geliştirilen ‘Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ)’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Yapılan normallik testi sonucunda veriler normal dağılım göstermektedir. Araştırmada verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda okul psikolojik danışmanlarının psikolojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyet, yaş, çalışılan okul türü, mesleki kıdem, öğrenci sayısı, okul yönetiminin psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini destekleme düzeyi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılık göstermediği; okulda görev yapan okul psikolojik danışmanı sayısı ve meslekte yeterlik düzeyi açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde öneriler ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman, psikolojik sağlamlık, meslekte yeterlik düzeyi 


Keywords: