BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadriye ÖZYAZICI, Osman Tayyar ÇELİK
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Öğretmenlerin bilgisi ve motivasyonu, başarılı bir eğitimin tartışmasız temel özellikleri arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin mesleki bilgilerinin başarılı öğrencilerin öğrenmesi ile ilgisi yıllardır incelenmiş olmasına rağmen, öğretmenlerin öğrencilerin performansı için motivasyonel yönelimlerinin anlamı farklı değerlendirmelere ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini düzenleme ve akademik faaliyetlerde ustalaşma konusundaki yeterliliklerine olan inançları, onların isteklerini, motivasyon düzeylerini ve akademik başarılarını belirler. Öğretmenlerin öğrenmeyi motive etme ve teşvik etme konusundaki kişisel yeterliklerine olan inançları, oluşturdukları öğrenme ortamlarının türlerini ve öğrencilerinin ulaştığı akademik ilerleme düzeyini etkiler. Öz-yeterliğin örgütler üzerinde güçlü etkileri olabileceğinden, kökenini belirlemek önemlidir. Bu nedenle TALIS Güçlü Başlangıç Araştırması verilerine dayalı olarak okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarını, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelemek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modellerinden nedensel karşılaştırmalı desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu TALIS Güçlü Başlangıç Araştırmasına (Talis Starting Strong Survey) 2018 katılan Türkiye örnekleminden 1592 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 22 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiklerden ve araştırma sorularına bağlı olarak, okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik düzeylerinin yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla varyans analizinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına göre okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimini, öğrenmesini ve iyi oluşunu desteklemeye yönelik öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmazken, eğitim düzeyi değişkenine göre ön lisans ve lisansüstü düzeyinde ön lisans lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Öğretmen, Öz yeterlilik 


Keywords: