BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zekeriya ARSLAN, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAPILAN DENEYSEL ETKİNLİKLERE YÖNELİK ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
 
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönem olarak bilinmektedir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir. Çocuğun hızla ilerlemekte olduğu erken çocukluk döneminde etkili ve doğru bir okul öncesi eğitim alması, çocuğun gelecekte başarılı bir birey olmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde yapılan deneysel etkinliklere yönelik çocuk gelişimci adaylarının görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversitenin Çocuk Gelişimi Ön lisans Programında öğrenim gören 26 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi nitel analiz yöntemlerinden betimsel analizi yoluyla yapılmıştır. Veriler yorumlanırken temalar tespit edilmiştir. Her bir tema ile ilgili kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, yapılacak deneyin çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına, çocuklarda merak uyandırmasına dikkat ettikleri görülmektedir. Deney etkinlikleri sırasında yaşadıkları çocukların dikkatlerini odaklamada zorlukların olduğu ifade edilmiştir. Deney etkinliklerinin çocuğun gözlem becerisini geliştirdiği ve yaparak yaşayarak öğrendikleri için bilginin daha kalıcı olduğunu vurgulamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Fen, Deney etkinlikleri, Okul öncesi, Çocuk Gelişimci adayları 


Keywords: