BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Mükremin DURMUŞ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA “KÖY OKULLARINDA STAJ UYGULAMASI”NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
 
Öğretmenlik uygulaması, adayların öğretmenlik mesleğine adım atmadan önce, okul yaşamıyla karşılaşması, bu mesleğe ve uygulamaya dair daha fazla bilgi edinmesi ve tecrübe kazanması için gerekli olan temel derslerden biridir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersi aracılığıyla okulda öğrendikleri birçok şeyi uygulama fırsatı bulur, kendilerine özgü öğrenme biçimi geliştirir ve kendilerini değerlendirmeyi öğrenirler. Bunun yanında bu mesleğe dair algı, duygu ve düşünceleri de uygulamalar aracılığıyla şekillenir. Öğretmenlik uygulaması genel olarak iki dönem boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun gördüğü merkez ilçede yer alan okullarda gerçekleştirilen bir uygulamadır. Ne var ki sınıf öğretmenlerinin mesleğe ilk adım attıklarında genellikle köy okullarına atandıkları düşünüldüğünde, alınan eğitim köy hayatına, köyde öğretmenliğe ve yaygın olarak görülen birleştirilmiş sınıf uygulamalarına ilişkin yeterli bilgi sunmamaktadır. Bu noktada gerçekleştirilen çalışmada, köy okullarına staja giden sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenimine devam eden 53 dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında iki hafta köy okullarında bulunan öğretmen adaylarının bu deneyimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın analiz kısmı henüz devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik uygulaması, köy stajı, öğretmen adayı 


Keywords: