BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burçin PALA, Kamil Arif KIRKIÇ
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME MOTİVASYONLARI İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, 2015-2022 yılları arasında öğretme motivasyonu üzerine yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini inceleyerek bu konunun önemini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. YÖK TEZ (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi) veri tabanında yapılan araştırmalar sonucunda, öğretme motivasyonu konusuyla ilgili 11 lisansüstü ve 1 doktora tezi bulunmuştur. Örneklem 11 lisansüstü ve 1 doktora tezinden oluşmaktadır. Tezlerin incelenmesi için bir form oluşturulmuş, bu form literatür araştırması sonucu hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler, form üzerinden Excel tablosuna aktarılarak kaydedilmiştir. Bu çalışmada; tezlerin türü, yayınlanma yılı, yazım dili, hazırlandığı üniversite ve enstitü, tez danışmanın unvanı, araştırma yöntemleri, anahtar kelimeler, veri toplama araçları ve çalışma gruplarına göre incelenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, öğretme motivasyonu konusunda hazırlanan yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda hazırlanan tezlerin daha çok Türkçe yayınlandığı ve en çok İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yazıldığı tespit edilmiştir. Öğretme motivasyonu ile ilgili araştırmaların 2019 yılından itibaren arttığı ve tez danışmanlarının çoğunlukla Dr. Öğr. Üyesi olduğu belirlenmiştir. Tezlerde; en sık kullanılan anahtar kavramın “öğretme motivasyonu”, en fazla tercih edilen araştırma yönteminin “nicel araştırma” olduğu görülmüştür. Veri toplama aracı olarak ise en sık “öğretme motivasyon ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubu olarak ise öğretmenlerin en sık tercih edildiği belirlenmiştir. Bu analizin, gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-4742-5255

Anahtar Kelimeler: öğretme motivasyonu, öğretmen, motivasyon, doküman analizi 


Keywords: