BİLDİRİ DETAY

Tuba GÜRBÜZ
ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ’NİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında “İstanbul Öğretmen Akademileri” adıyla bir çalışma başlatmıştır. “İstanbul Öğretmen Akademileri”; Sanat Akademisi, Müzik Akademisi, Bilim Akademisi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Enstitüsü, Bilim Olimpiyatları Enstitüsü), Lisan Akademisi, Edebiyat Akademisi, Aktör Öğretmen Akademisi adıyla 6 akademiden oluşmaktadır. Bu çalışmada İstanbul ilinde görev yapan ve Öğretmen Akademileri’ne katılmış olan öğretmenlerden 78 müzik öğretmenine nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bir anket uygulanmıştır. Anket uygulanan öğretmenlerin 57’si kadın 21’i erkek öğretmen ve yaş ortalaması 25-30 arasındadır ve ankete katılan müzik öğretmenlerinden “Müzik Akademisi” ni seçen 20 öğretmen olup diğer öğretmenler farklı akademileri tercih etmişlerdir. Bu çalışma ile “Öğretmen Akademileri” eğitimlerinin bu akademilere katılan müzik öğretmenlerinin mesleki durumlarına etkisi incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal kısmında kaynak taraması yapılarak konu ile ilgili araştırmanın kuramsal temeli zenginleştirilmiştir. Öğretmenlerin akademi tercihinde bulunurken önceliklerinin neler olduğu, müzik akademilerini tercih etmelerindeki etkenlerin tespiti, akademilerin mesleki gelişimlerine olumlu etkilerinin olup olmadığı, yaş, cinsiyet ya da meslekteki görev süresi gibi değişkenlerin ne derece rol aldığı gibi pek çok durum tespit edilip incelenmiş ve bu bağlamda elde edilen veriler ile sonuçlar ortaya çıkarılıp bu sonuçlar ile çeşitli çözüm ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Akademileri, Müzik Öğretmeni, İstanbul, Müzik, Eğitim. 


Keywords: