BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail ÇEVİK, Erol TEKİN, Ertuğrul ÇAVDAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ YÖNETSEL SORUNLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın temel amacı; MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında yaşanan yönetsel sorunları; bu özel eğitim sınıfların öğretmenleri ve kurum yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve çözüm önerileri ortaya koymak, özel eğitim sınıflarında oluşan yönetsel sorunların giderilerek farklı işleyişlerle yönetilen bu sınıfların yönetim kalitesinin artırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere kaliteli bir eğitim verilmesi ve devlet tarafından verilen özel eğitim hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Araştırmada “MEB Temel Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarındaki yönetsel sorunlar nelerdir?” sorunsalından hareket edilmiştir. Bu çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenerek, veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veri üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma Kastamonu İli’ndeki resmi MEB Temel Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 5 okul yöneticisi (müdür, müdür yardımcısı) ve bu okulların özel eğitim sınıflarında görev yapan 10 özel eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Katılımcılar personel, öğrenci, eğitim - öğretim hizmetleri, mevzuat, iletişim, ve aile katılımı boyutlarından kaynaklanan yönetsel problem durumlarının var olduğunu, bu yönetsel sorunların bir kısmına kurumsal ve öğretmenlerin bireysel çabalarıyla çözümler üretebildiklerini fakat bazı sorunların MEB makamlarınca mevzuat ya da yönetmelik değişiklikleri ile çözülebileceğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Yönetsel Sorunlar, Özel Eğitim Sınıfı 


Keywords: