BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkan ŞEN, Aysel AYDIN KOCAEREN
MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜRETİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (ÜYTÖ) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
 
Covid-19 salgını ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının toplumun pandemide temel ihtiyaçları olan maske, eldiven, siperlik, dezenfektan, temizlik ürünleri vb. gibi üretiminde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim potansiyellerinden en üst düzeyde yararlanarak yapılan üretimlerin, bu eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin tutumlarına olan etkisi olduğu düşülmektedir. Bu nedenle Covid-19 pandemi sürecinde ülkemizdeki meslek liseleri Kimya Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinin belirlenebilmesi için Üretime Yönelik Tutum Ölçeğinin (ÜYTÖ) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında MEB’na bağlı Kimya Teknolojisi alanında üretim yapan 24 MTAL öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş olan 14 MTAL’nde öğrenim gören, Covid-19 pandemi sürecinde üretimde görev almış 297 öğrenci oluşturmaktadır. ÜYT֒nin kapsam geçerliliği uzman görüşü ile yapı geçerliliği ise açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile sağlanmıştır. Kapsam geçerliliği için 38 maddelik taslak ölçek 14 kişilik uzman bir grubun görüşüne sunulmuştur. ÜYT֒nin yapı geçerliliği 297 kişilik örneklemden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ÜYT֒nin 5 alt boyuttan ve 17 maddeden oluştuğunu göstermiştir. ÜYT֒nin güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda ÜYT֒de geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış 17 madde üretilmiştir. (Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından SYL-2022-3974 nolu proje olarak desteklenmiştir.) (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın Meslek Lisesi Kimya Teknolojisi Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üretime Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması başlıklı tezinden üretilmiştir.) (Çalışma kapsamında gerekli olan etik kurul ve diğer kurum izinleri alınmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Kimya Teknolojisi, Üretim, Covid-19 Pandemisi, Tutum Ölçeği Geliştirme. 


Keywords: