BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül ÜNAL
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK FARKINDALIK VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin su kaynaklarının kullanımına yönelik farkındalık ve davranışlarının saptanmasıdır. Çalışma grubunu farklı okul türlerinde ve lise düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmada nicel boyutun saptanması için 5’li likert tipinde “Lise Öğrencilerinin Su Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık ve Davranışlarının İncelenmesi’ne İlişkin Algı Ölçeği” geliştirilmiş, nitel boyut için ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilirken görüşme sorularından elde edilen veriler için içerik analizi yapılmıştır. Ölçek uygunluğunun saptanması için Cronbach-alpha ve faktör analizi testleri yapılmıştır. Farkındalık ve davranış boyutları cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, okul türü, kulüp üyeliği, çevre ilgi düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışma Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde farklı lise türlerinde (Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu) eğitim görmekte olan 227 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda cinsiyet ve kulüp üyeliği değişkenleri için farkındalık ve davranış boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş değişkeni için davranış boyutunda anlamlı bir farklılık saptanmamışken farkındalık boyutunda 13-15 ve 16-18 yaş grupları arasında bir farklılık olduğu ve bu farklılığın 16-18 yaş grubu lehine olduğu gözlemlenmiştir. Sınıf düzeyi açısından yapılan incelemede ise davranış boyutunda anlamlı farklılık gözlenmezken farkındalık boyutunda 10, 11 ve 12.sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Okul türü değişkeni için yapılan analizde davranış boyutunda anlamlı farklılık saptanmazken farkındalık boyutunda fen lisesinde eğitim görmekte olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak ise çevre ilgi düzeyi incelendiğinde hem farkındalık hem de davranışsal boyutta ilgi düzeyi yüksek olanlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su kaynaklarının kullanımı, Farkındalık, Davranış 


Keywords: