BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet İbrahim AKYÜREK
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI
 
Akıllı telefon kullanımı ve bağımlılığı hakkında yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar incelendiğinde; alanyazında birtakım araştırmalar mevcut, fakat ülkemizde farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılaştırmalı olarak akıllı telefon kullanımı ve bağımlılık düzeylerine ilişkin algılarını araştırmaya dönük yeterli ölçüde çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin akıllı telefon kullanımı ve bağımlılık durumlarının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin akıllı telefon kullanımı ve bağımlılık düzeylerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan 20 resmi lisede öğrenim gören toplam 404 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği; Kwon, Kim, Cho ve Yang (2013) tarafından geliştirilmiş, Türkçe’ ye uyarlaması Akın, Altundağ, Turan ve Akın (2014) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla; ölçek Likert tipi olduğundan ve tek uygulamadan elde edildiğinden Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α) hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere güvenirlik katsayısı “α= .86” olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı orta seviyeye yakın bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyine ilişkin algılarının okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin algısına göre, akıllı telefon kullanımı ve bağımlılığı düzeyi incelenmiştir. Akıllı telefon kullanımı ve bağımlılığı ile sosyal medya, sosyalleşme, iletişim becerisi gibi değişkenler arası ilişkileri inceleyen araştırmalar gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, akıllı telefon kullanımı, akıllı telefon bağımlılığı, lise öğrencileri 


Keywords: