BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Emre AVCI, Abdülhakim ÜZÜM
KAMU OKULLARININ FİNANSMAN SORUNLARI
 
Bu araştırmanın amacı kamu okullarının finansman sorunlarını ortaya koyup bu sorunlara çözüm önerisi sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomemoloji deseni tercih edilmiştir. Fenomenolojik desende araştırılan okullarda finansman olgusuyla ilgili derinlemesine fikir sahibi olan örgün eğitimdeki her kademeden okul yöneticileri çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Bu kapsamda okul finansmanından sorumlu olan okul yöneticileriyle mülakatlar yapılarak veriler toplanmıştır. Mülakatlar araştırmacılar tarafından doğrudan okullara gidilerek uygun zaman ve mekânda yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılarca oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Siirt il merkezinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 26 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin görüşleri içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kamu okullarının finansal kaynakları; Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği, okul aile birliği katkıları, kantin gelirleri ve okul aidatlarıdır. Kamu okullarının tamamına yakını ciddi anlamda finansal kaynak temini sorunu yaşamaktadır. Finansal kaynak sorunu yaşamadığını beyan eden 3 okul yöneticisi ise pansiyonlu okullar olup giderlerin bir kısmının pansiyon gelirlerinden karşılandığını beyan etmektedirler. Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için okul yöneticilerinin yasal olmayan farklı kaynak temini yöntemlerine başvurdukları ifade edilmiştir. Okul yöneticilerine göre devlet okullarında yaşanan maddi sorunlara çözüm olarak sunulan öneriler: Eğitime daha fazla bütçe ayrılmalı, mali yardım dağılımında okulların sosyo-ekonomik durumuna dikkat edilmelidir, okul türlerine göre ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve aidatların resmileştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kamu okulları, Finans sorunu, Finans temini 


Keywords: