BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülnur Candan HAMURCU, Esra Hatun SERT
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI
 
Öğrenci merkezli, çağdaş bir yöntem olan ve eğitimin her aşamasında uygulanabilen işbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin heterojen gruplar oluşturarak bir konu etrafında amaç birliği içinde çalıştıkları, öğrenmelerini karşılıklı olarak kolaylaştırdıkları, öz güvenlerini ve öz saygılarını artırdıkları, iletişim, eleştirel düşünme, problem çözme ve sosyal becerilerini geliştirdikleri bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada ise çağdaş dünyanın gerektirdiği becerileri bireye kazandırmada etkili olduğu görülen işbirliğine dayalı öğrenmeyle ilgili 2015-2022 yılları arasında yayınlanmış doktora tezlerinin sistematik derleme yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme tercih edilerek YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında belirlenen kriterler doğrultusunda taramalar yapılmış ve sonuç olarak 53 doktora tezinin tam metnine ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler, sistematik derleme çalışmaları arasında sayılan betimsel içerik analizi yoluyla çözümlenmiş ve elde edilen bulgular frekanslardan da (f) yararlanılarak tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Buna göre tezlerde katılımcı olarak en çok ortaokul ve lisans öğrencilerinin seçildiği, en çok karma yöntemin, uygun örneklemenin ve Birlikte Öğrenme tekniğinin tercih edildiği görülürken, çoğu tezde örnekleme yöntemlerinin belirtilmediği, araştırma desenleri hakkında eksik bilgiler verildiği ve hiçbir tezde özel durumlu öğrencilerin ele alınmadığı dikkati çekmiştir. Geçerliği ve güvenirliği sağlamak için yöntemin eksiksiz verilmesi ve özellikle katılımcıların çeşitlendirilmesi, kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla değil gerçek hedef gruplarıyla ve literatürde incelenmeye ihtiyaç duyulan gruplarla çalışılması önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6828-4538, 0000-0003-1661-4704

Anahtar Kelimeler: İşbirliğine Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Kubaşık Öğrenme, Sistematik Derleme, Eğitim Bilimleri 


Keywords: