BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur KULOĞLU, Vahdet KARABEKMEZ
İLKOKUL YETİŞTIRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERILERI İLE İLGILI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
 
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin İYEP (ilkokul yetiştirme programı ) süresince öğrencilerinin Türkçe dersinde yaşamış oldukları akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüklerine, yaptıkları uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman ilinde yer alan ilkokullarda İYEP doğrultusunda Türkçe modüllerinde ders veren sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenleri arasında bulunan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre İYEP’ e katılan sınıf öğretmenlerine göre en sık karşılaşılan durumun okurken ses veya hece yutarak okuma olduğu, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının olmadığı, Türkçeyi tam anlamıyla bilmemeleri, aile desteğinin az olması görülmüştür. İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin okuduğunu anlama ile ilgili en fazla soru cevap yöntemini kullandıklarını, akıcı okuma ile ilgili uyguladıkları etkinliklerde sesli okuma ve örnek okumayı, tekrarlı okumayı kullandıklarını belirtmişlerdir. İYEP’ i akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında yararlı bulduklarını ve bu süreçte akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında eksik olan öğrencilerle daha çok ilgilendiklerini belirtmişlerdir. İYEP’ in daha verimli olması amacıyla, nitel çalışmanın yanında nicel çalışmalar da uygulanabilir. Ayrıca İYEP ‘ e ilişkin öğretmen, öğrenci , idarecilerin ve velilerin görüşleri doğrultusunda programda düzenlemeler yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: İyep, Okuduğunu anlama, , Akıcı okuma, Sınıf öğretmenleri 


Keywords: