BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vildan YİĞİT, Şeniz AKSOY
GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNCEL SANAT’A YÖNELİK TUTUMLARINDA EBEVEYN EĞİTİM DURUMLARI FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ
 
Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin Güncel Sanat’a yönelik tutumlarında “ebeveyn eğitim durumları” faktörüne göre anlamlı bir farklılığın var olup olmadığı amaçlanmış ve araştırma bu doğrultuda ele alınarak irdelenmiştir. Araştırmanın yönteminde, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacı ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Güncel Sanata Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ilk olarak Güncel Sanat’a Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi amacı ile araştırmacı ve 3 uzman tarafından görüş alınarak hazırlanan ölçek maddeleri 13 Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencilerine uygulanmış, elde edilen verilerin analizi sonucunda nihai ölçek uygulanmak üzere tüm Türkiye’de ki Güzel Sanatlar Liseleri’ne gönderilmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS paket programı kullanılmıştır. Güncel Sanat’a Yönelik Tutum Ölçeği puanlarının ebeveyn eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere parametrik olmayan yöntemlerden Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin Güncel Sanat’a yönelik tutum puanlarının ebeveyn eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<.05). Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda, bu farkın bir üst eğitim durumuna sahip olanların lehine olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile üniversite mezunu ebeveyne sahip olanların lise, ortaokul ve altı düzeyinde ebeveyne sahip olanlara göre Güncel Sanat’a yönelik tutum puanlarının daha fazla, ayrıca lise mezunu ebeveyne sahip olan öğrencilerin ortaokul ve altı mezuniyeti olan ebeveyne sahip öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Nihai olarak öğrencilerin ebeveyn eğitim durumları Güncel Sanat’a yönelik tutumlarının belirlenmesinde etkili olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler yapılan diğer araştırmalar ile ilişkilendirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Bölümünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışma için Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden Etik Komisyonu Sayı:E-77082166-302.08.01-585090 Tarih:09.02.2023 etik kurul onayı alınmıştır. ORCID NO: 0000-0003-4150-3328, 0000-0001-5101-2691)

Anahtar Kelimeler: Güncel Sanat, Eğitim, Tutum 


Keywords: