BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU
FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK İHTİYAÇLARIN ORTAYA KONULMASI: BİR KÖY OKULU ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı, bir köy okulunda çalışan öğretmen ve bu okulda öğrenim görmekte olan 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Nitel olarak yapılandırılan bu araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir köy okulunda çalışan fen bilimleri öğretmeni ve bu okulda öğrenim görmekte olan 43 5. sınıf ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, öğretmen için yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Öğrencilerden ise yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak fikirlerini yazarak ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler, bir nitel veri analiz programı kullanılarak betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Analiz edilen veriler ışığında köy okulundaki fen bilimleri dersinin ihtiyaçlarına yönelik temalar, alt temalar, kodlar ve sıklık dağılımları ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenin görüşlerine yönelik tema kapsamında sekiz alt tema ortaya konulmuştur. Bu alt temalar, öğrencilerin sadece dinleyerek öğrenememesi, öğrencilerin görmek, dokunmak ve incelemek istemesi, öğrencilerin somut öğrenme düzeyinde olmaları, soyut kavramları kavramada güçlük çeken öğrenciler bulunması, bütün konu ve temalar için deney yapma imkânının bulunmaması, laboratuvar ve ders materyallerine yönelik imkânların yetersiz olması, kazanımların ve ünite seviyelerinin öğrenci düzeyine uygunluğunda ve dersleri ve çevresel olasılıkları göz önünde bulundurarak düzenlenmesi olarak sıralanmıştır. Öğrencilerden elde edilen sonuçlar bağlamında ise öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik ihtiyaç ve bakış açılarının belirlenmesi kapsamında fen bilgisi dersine yönelik görüşlerine ilişkin altı tema, pek çok alt tema ve kodlar ortaya konulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-9946-1397

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Dersi, Okul Dışı Öğrenme Deneyimi, İhtiyaç Analizi. 


Keywords: