BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadir Ulaş TEKMANLI, Seda OKUMUŞ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKIL YÜRÜTME VE YAŞAM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının akıl yürütme ve yaşam becerilerinin sınıf seviyesi ve cinsiyet değişkenine göre değişimi ile bu iki beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından tarama desenine göre hareket edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 172 öğretmen adayı (47 kişi 1.sınıf, 44 kişi 2.sınıf, 42 kişi 3.sınıf ve 39 kişi 4.sınıf ve ayrıca 134 kız ve 38 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Bolat ve Balaman’ın (2017) geliştirdiği Yaşam Becerileri Ölçeği (YBÖ) ve Duran (2014) tarafından geliştirilen Hipotetik Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri Ölçeği (HYAYBÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde sınıflar arası karşılaştırma için tek yönlü ANOVA ve cinsiyet bakımından karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi ve yaşam becerileri ile akıl yürütme becerileri arasındaki ilişkinin tespiti için de Pearson momentler çarpımı korelasyonu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre fen bilgisi öğretmen adaylarının akıl yaşam becerilerinin iyi seviyede olduğu, akıl yürütme ve yaşam becerilerinin sınıf seviyesi ve cinsiyete göre değişmediği ve akıl yürütme ve yaşam becerileri arasında doğrusal yönde ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen çalışmalar için fen bilgisi öğretmen adaylarının akıl yürütme ve yaşam becerilerini farklı alanlarda geliştiren çeşitli uygulamaların yürütülmesi önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6271-8278

Anahtar Kelimeler: Akıl Yürütme Becerisi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Yaşam Becerileri 


Keywords: