BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve Görkem ZEREN AKBULUT, Bayram ÇAPKIN
EVDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME ADIMLARI
 
Türkiye’de COVID-19 olgusu nedeniyle karşılaşılan yeni durumlar dolayısıyla 12 Mart 2020 tarihinde alınan karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiş; 23 Mart 2020 tarihinde çevrimiçi öğrenme süreci başlatılmıştır. 21 Eylül 2020 tarihinde kontrollü ve aşamalı olarak ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile yüz yüze eğitime geçilmesi, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçecek üç haftanın sonunda ise diğer kademelerde yüz yüze eğitime başlanması konusunda sürecin yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştır. Son günlerde yapılan birçok araştırmada salgın devam ederken öğrenmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemle vurgulanan “evde çevrimiçi öğrenme” modeli bu araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara yüzü/EBA TV kanalları üzerinden sunulan eğitim-öğretim uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların ve uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 2020-2021 öğretim yılında eğitim sistemimize olumlu katkılar verebilmesi bağlamında, öğretmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını betimleyici nitel araştırma deseninde tespit etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla 2019-2020 öğretim yılında Samsun ili genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dokuz farklı okul türünde coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler branşlarında görev yapan toplam 633 öğretmen ve okul yöneticisinin yer aldığı çalışma grubu ile elektronik ortama aktarılan yarı yapılandırılmış form aracılığıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile gerçekleştirilen e-görüşmeler sonucu elde edilen veriler, MAXQDA 2018 nitel veri analiz programına aktarılmış, içerik analizi kapsamında kodlama ve etiketleme yapılmıştır. Ardından, birbiriyle ilişkili olan kodlar altı tema altında kategorize edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen ve okul yöneticilerinin COVID-19 salgın sürecinin yönetilmesinde öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu destek alanlarının, öğrencilerin sağlığı ile birlikte geleceğinin de korunmasına odaklanan planlamaları içerdiği görülmektedir. İfade edilen destek alanlarında; evde çevrimiçi öğrenmeyi destekleyen ek kaynak, kampanya ve telafi süreçlerinin oluşturulabileceği, EBA uygulamalarının karma bir öğretim modeli ile birlikte sürdürülebileceği, karma öğrenme modeli ile ders akışı planlamaya yönelik eğitim verilebileceği ve mesleki becerilerin edinimi için alternatif yaklaşımların izlenebileceği odağa alınmıştır. Bunun yanında, katılımcılar, ebeveyn desteği alınmamış ise evde çevrimiçi öğrenmenin sınırlı kalmış olabileceği konusunda hemfikirdir.

Anahtar Kelimeler: Evde Çevrimiçi Öğrenme, Karma Öğrenme, Milli Eğitim Bakanlığı, Coğrafya Öğretmenleri, Tarih Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, COVID-19. 


Keywords: