BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Güner BERKANT, Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN ORGANİZASYON GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN BİR PAYDAŞ OLARAK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
COVID-19 pandemi döneminde küresel düzeyde yaşanan sorunlar arasında eğitim sistemindeki aksaklıklar yer almaktadır. Bu durum Türk eğitim sisteminde özellikle uzaktan eğitim alt yapısındaki yetersizliklerde ve organizasyon sorunlarında ön plana çıkmıştır. Bu sorunların belirlenmesi ve giderilmesinde eğitim yöneticilerinin rolünün önemli olduğu düşüncesinden hareketle tasarlanan çalışmanın genel amacı, COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitimde yaşanan organizasyon güçlüklerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir ve Yozgat illerinde görev yapan, ikisi il milli eğitim müdürlüğü yetkilisi, 18’i çeşitli kademelerde görevli müdür ve müdür yardımcısı olan toplamda 20 yöneticiden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, COVID-19 pandemi dönemindeki eğitim organizasyonunda güçlük yaşama durumuyla ile ilgili olarak okul yöneticileri güçlüklerin yaşandığı ve yaşanmadığı durumlar olduğunu belirtmişlerdir. Okul yöneticileri güçlüklerin yaşandığı durumlar arasında okul bütçe yetersizliği, öğretmenlerin duyarsızlığı, öğrencilere ulaşamama, anlık kararların alınması, teknoloji kullanımında yaşanan sorunların olduğunu belirtirlerken, güçlük yaşanmayan durumlar arasında etkili iletişim kurulması, koordineli çalışma, özveride bulunma, MEB’in etkili süreç yönetimi ve kurum kültürünün varlığı gibi durumlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneklemde yer alan il milli eğitim yetkilileri ise güçlüklerin yaşandığı durumlar üzerinde durmuş, özellikle öğrenci ve öğretmenlere ulaşmada sorun yaşandığını belirtmişlerdir. Ulaşılan sonuçlar dikkate alındığında, uzaktan eğitime ayrılan bütçenin ayrılması ve alt yapının güçlendirilmesi, uzaktan eğitimle ilgili olarak öğrenci ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve teknoloji kullanımı becerilerinin kazandırılması önerilebilir. *Bu çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 6602a-EĞT/20-426 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0725-6036, 0000-0003-1406-4155

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Eğitim, Organizasyon Güçlükleri, Yönetici Görüşleri 


Keywords: