BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özgüner ZEYNEP, Çelik ÇETİN
BİR İŞLETMEDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ENTROPİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kalite, ürün ve/veya hizmetin müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanabilme derecesi olarak ifade edilmektedir. Kalitenin bir hayat felsefesi haline dönüştüğü günümüzde küreselleşme, rekabet ortamının hararetli oluşu, ikame malların sayılarındaki artış ile firmaların hem işletme içinde hem de işletme dışında kaliteyi sağlamaya çalışılması kaçınılmaz olmuştur. Bu açıdan Toplam Kalite Yönetimi müşterilerin gereksinimlerini giderebilmek için kullanılan insan kaynağını sistematik olarak tüm çalışanlarının katkıda bulunması sağlayarak ürün ve/veya hizmet kalitesinin sağlanmasında kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde uygulanan süreç içerisinde işgörenlerin fikirlerine önem verilerek kalitenin sağlanmasına yardımcı olunmaktadır. Temel olarak müşteri memnuyetini ön planda tutan Toplam Kalite Yönetimi, sistemsel olarak yönetme ile ilgilenir. Uygulanma şekilleri farklılık göstermektedir. Günümüzde firmalar ürün kalitesini yükseltmek, müşterinin arzu ve istekleri doğrultusunda üretim yaparak kendi kazançlarını maksimize etmek adına farklı stratejiler uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada belirlenen firmanın farklı departmanlarda çalışan alanında uzman yöneticilerden edinilen bilgiler ışığında, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının ağırlıkları hesaplanmıştır. Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımlarından biri olan Entropi yöntemi uygulanan çalışmada, firmaların kaliteyi yakalamak adına uyguladıkları uygulamalarından; liderlik, performans ölçümü, ekip çalışması, sürekli iyileştirme (Kaizen), hataların önlenmesi, kalite eğitimi ve müşteri odaklılık kriterleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ilk üç sırada önemli olarak belirlenen TKY kriterleri; Sürekli iyileştirme (Kaizen), ekip çalışması ve performans ölçümü olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Entropi, Çok Kriterli Karar Verme 


Keywords: