BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlı YANAR
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR VE YANSIMALARI
 
İnsanların ve toplumların ilerlemesini en çok etkileyen faktörlerden biri eğitimdir. Toplumu oluşturan her eğitimli birey eğitimin toplumsal alandaki gelişimine geniş bir vizyon kazandırmaktadır ve toplumun ilerlemesini hızlandıran sürecin bir parçasıdır. Eğitim sistemimizin etkin işleyişini sağlamada kritik unsurlardan biri öğretmen yetiştirme sürecidir. Öğretmenler, gelecek nesillerin bilgi üretebilmesi ve nitelikli insan yetişmesi açısından önemli bir görev üstlenmektedirler. Öğretmen yeterliliği, öğrencilerin öğrenmesini etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla öğretmenlerin pedagoji ve öğretim programlarının incelenmesi, eğitim politikalarının merceğinden değerlendirilir. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen eğitimini etkileyen konularda Türkiye’de izlenen politikalar ve yansımalarıdır. Nitel araştırma deseninde tasarlanmış olan çalışmanın veri analizinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacına yönelik analiz birimi, Milli Eğitim Şuraları, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, Öğretmen Strateji Belgesi, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri (ÖMY) oluşturmaktadır. Milli eğitim şuraları incelendiğinde genel olarak beden eğitiminde istenilen gelişmenin ve kalitenin sağlanmasına vurgu yapıldığı görülmektedir. TYÇ ve ÖMY’nde bir öğretmende var olması gereken yeterlikleri geliştirecek politikalara yol gösteren referans bir metin işlevi görmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefi ön plana çıkmaktadır. Öğretmen Strateji Belgesi nitelikli, iyi yetişmiş mesleğe uygun öğretmen adayların istihdamını sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürekli kılmak ve öğretmenlik mesleği statüsünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak öğretmen eğitiminin içeriğinde ve amaçlarında değişen yönelimlere dayanan çok sayıda reformlar görülmektedir. TYÇ, ÖMY, Öğretmen Strateji Belgesi ve 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan tüm mesleki gelişim maddelerini kapsayan anket, ölçek geliştirilerek daha çok öğretmene erişilebilir ve öğretmenlerin belge hakkındaki genel görüşleri belirlenebilir. ORCID NO: 0000-0003-4002-7462

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Politikalar, Beden Eğitimi ve Spor 


Keywords: