BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer ARICI
BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖZ BAKIM ÜCRET GELİRLERİNİ(AİDAT) HARCAMA ÖNCELİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada okulun neredeyse bütün bütçesini oluşturan öz bakım ücretlerinin (aidat) verimli kullanılabilmesi için süreci yönetecek okul yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu aracılığı ile 21 bağımsız anaokulu yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların gelişim döneminin hassasiyeti nedeniyle anaokulları, ilkokul ve ortaokullardan daha farklı ve özel düzenlemelere gereksinim duyarlar. Bu durum ise okul öncesi eğitimin sürdürülebilmesi için öğrenci velilerinden “Öz bakım ücreti” alınmasını zorunlu kılmaktadır. Öz bakım ücreti alınması ile ilgili bu husus MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2016)’nde de dile getirilmektedir. Öz bakım ücret gelirleri, bağımsız anaokulları yöneticilerini kendi planlamalarını gerçekleştirme açısından diğer okul türleri yöneticilerine göre daha rahat hareket etmelerine olanak tanımaktadır. Okullarda öz bakım ücretlerinin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulmuş komisyonca ya da okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre doğrultusunda belirlendiği anlaşılmıştır. Bunun yanında okul yöneticilerinin öz bakım ücretlerini kullanırken kendi bireysel okul ve bütçe yönetme düşünceleri ön plana çıkmaktadır. Bunlar da bizlere gelirler konusunda bir standardın olmadığını göstermektedir. Bu araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; bağımsız anaokulu idarecilerinin öz bakım ücret gelirlerini harcama öncelikleri farklılıklar gösterse de bazı ortak çıkarımlarda bulunulabilir. Kısıtlı miktarda öz bakım ücret gelirlerine sahip olduklarında öncelikli olarak “Temizlik Malzemesi Alımları”nda kullanacaklarını, ikinci olarak Eğitim Materyalleri Alımları”nda kullanacaklarını, üçüncü olarak aynı miktarda belirtilen “Temizlik Hizmet Alımları” ile “Tamirat, Tadilat, Onarım ve Boya Harcamaları”nda kullanacaklarını belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak bağımsız anaokulu yöneticileri en çok okulun temizliğine önem vermektedir denilebilir. İkinci olarak eğitim materyallerine önem veren okul yöneticileri okulun bakım ve onarım işlerine de değer verdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz Bakım Ücreti, Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi, Anaokulu 


Keywords: