BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma BİLEN, Banu ALTUNAY
AZ GÖREN ÖĞRENCİLERE SAAT KURAL İLİŞKİSİ ÖĞRETİMİNDE SÜREKLİ ÇEVRİMLE SUNULAN DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİLİLİĞİ
 
Bir kavramı, bilgi ya da beceriyi öğretmek amacıyla birçok farklı yöntem ve model temel alınarak öğretim süreçleri şekillendirilmektedir. Bu modellerin en önemlilerinden biri de Engelmann, Becker ve Carnine tarafından geliştirilmiş olan Doğrudan Öğretim Model’idir (Altunay, 2008; Kuşdemir, 2014; Miller, 2002; Russell, 2003). Bu çalışmada az gören öğrencilere tam ve yarım saat kural ilişkisi öğretiminde Doğrudan Öğretim Modeline göre sürekli çevrimle sunulan öğretimin etkililiğini belirlemek amaçlanmıştır. Bununla birlikte; Doğrudan öğretim modeli ile öğretimin, öğretim sona erdikten bir iki ve üç hafta sonraki izleme etkisini, farklı materyallere genellemelerini ve Doğrudan Öğretim Modeli hakkında öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik sosyal geçerliliğini incelemek planlanmıştır. Tek denekli araştırma modellerinden denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, araştırmaya katılan az gören öğrencilerin tam ve yarım saat kural ilişkilerini öğrenme düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise doğrudan öğretim modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretimidir. Çalışma Ankara ilinde ikamet eden az gören; dikkatini 10 dakika sürdürebilme, dinleme becerisine sahip olma, basit sözel yönergeleri takip edebilme, 1-12 arası sayıları ayırt etme, üstünde kavramını ayırt etme, uzun ve kısa kavramlarını ayırt etme, akrep ve yelkovanı etiketleyebilme, tam ve yarım kavramlarına sahip olma önkoşullarını karşılayan üç öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verilerini toplamak amacıyla, Modelin Kullanımını Değerlendirme Aracı, Ön Test-Son Test Genelleme Aracı, Uygulama Güvenirliği Veri Toplama Aracı ve Sosyal Geçerlik Veri Toplama Aracı geliştirilmiş ve veriler toplanmıştır. Veriler analiz edilerek grafiksel olarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, Doğrudan Öğretim Modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin az gören öğrencilerin tam ve yarım saatlerin kural ilişkilerini edinmelerinde, öğretim sona erdikten sonra edindikleri beceriyi sürdürmelerinde ve farklı materyallere genellemelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Görme yetersizliği, az gören öğrenciler, işlevsel matematik, matematik öğretimi, saat öğretimi, sürekli çevrim, doğrudan öğretim modeli 


Keywords: