BİLDİRİ DETAY

Fatih KONAK, Sema Nur KENANOĞLU
AY DÖNÜMÜ ETKİSİ: BRICS-T ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
 
E. Fama tarafından geliştirilen Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre menkul kıymetlerin fiyat hareketleri rassal bir trend izlerken, piyasaya ulaşan tüm bilgiler fiyatlara eş anlı olarak yansıması ortalama üzerinde getiri elde etme fırsatını elemine etmektedir. Diğer taraftan, geçmiş fiyat hareketlerinde oluşan trendlerin ve benzer bilgi setlerine verilen tahmin edilebilir tepkilerin varlığı bu teoriye zıtlık teşkil etmektedir. Ayrıca, bu durum piyasa katılımcılarının rasyonel hareket edecekleri varsayımına karşı irrasyonel davranış biçimlerinin varolabilceği savını öne sürmektedir. Piyasa anomalisi olarak nitelendirilen bu olgu, piyasa katılımcıları tarafından ortalama üzerinde getiri etme olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu perspektifte, çalışmamızın temel çıkış noktası olan ve menkul kıymet piyasalarında gözlemlenen anomalilerden ‘Ay Dönümü Anomlisi’, takvimsel olarak bir ayın son işlem günleri ile bir sonraki ayın başlangıcındaki işlem günlerinde oluşan getirilerin, göreli olarak ayın diğer günlerinden daha yüksek olması şeklinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışmamızın amacı, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye’nin (BRICS-T) gösterge endekslerinde Ocak 2005- Ekim 2018 döneminde olası Ay Dönümü Anomalisinin tespitidir. Anomalinin tespiti, etkinin pozitif veya negatif yönü, uzun ve kısa vadede devamlılığının analizi GARCH (1,1) modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, Ay Dönümü Anomalisinin BRICS-T ülkelerinde olası varlığı ortaya çıkarılırken, ülkeler arasında belirginleşmiş faklılıkların altı çizilmiştir. İlaveten, değerlendirmeye alınan ülkelerin Etkin Piyasalar Hipotezi kapsamında zayıf formda etkinlikleri sınanırken, piyasa katılımcıları için ek bilgi seti sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ay Dönümü Etkisi, BRICS-T, Etkin Piyasalar Hipotezi 


Keywords: