BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah ATLI, Cemal KARADAŞ, Canan ÇİTİL-AKYOL
ANNE-BABALARIN ERGEN ÇOCUKLARINA VERDİKLERİ ÖĞÜTLER
 
Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde ebeveynlerin çocuklarına verdikleri öğütlere dair oldukça sınırlı sayıda araştırma vardır. Konu ile ilgili araştırmalar daha çok anne-babaların çocukları ile çatışma nedenleri, çatışma çözme stratejileri ve kullandıkları ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri üzerine odaklanmıştır. Ancak biz bu araştırmada anne-baba ile çatışmaların daha yoğun yaşandığı ergenlik döneminde çocuklarına verdikleri öğütlerin içeriklerinin neler olduğunu anlamaya çalıştık. Bu çerçevede bu nitel araştırmanın amacı anne-babaların ergenlik döneminde bulunan çocuklarına ne tür öğütler verdiklerini keşfetmektir. Araştırmaya katılan anne-babaların çocuklarına verdikleri öğütlere ilişkin derinlemesine zengin veri toplamak için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanıldı. Araştırma verileri 2017-2017 yılları arasında Malatya ilinde yaşayan ve ergenlik döneminde çocuğu olan toplam 48 ebeveynden (24 anne; 24 baba) toplandı. Ebeveynlerin yaşları 30-53 yaş arasında değişmektedir (ort= 42.31; SD=5.717). Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış nitel görüşme formu kullanıldı. Yapılan nitel görüşmeler nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan nitel veri analizi programı NVivo-11’e yüklenerek tematik analiz prosedürleri izlendi. Yapılan tematik analiz sonucunda (a) değerler, (b) akademik başarı, (c) kariyer planlama, (d) kıyafet, (e) arkadaşlık ilişkileri, (f) teknoloji kullanımı, (g) riskli durumlar ve (h) ev yaşamı adında sekiz ana tema belirlendi. Bu araştırma sonucunda ebeveynlerin çocuklarına daha çok toplumsal değerleri kazandırmak için öğüt verdikleri görüldü. Bunun dışında ebeveynlerin özellikle çocuklarının ders çalışması, telefon/tablet kullanması, ev yaşamı ya da kıyafet seçimleri ile ilgili çatışmalarda öğüt vererek çocuklarını ikna etmeye çalıştıkları görüldü.

Anahtar Kelimeler: Öğütler, Anne-Baba, Ergenlik Dönemi, Tematik Analiz 


Keywords: