BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat ÇAKAN, Şenol YAVUZ, İsmail GÖKDENİZ
AHP TEKNİĞİ İLE ÖĞRENCİLERİN BÖLÜM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında aktif öğrenim gören 8’i kadın, 16’sı erkek olmak üzere toplam 24 öğrenci ile yürütülmüştür. Amaç: Yapılan bu çalışmanın amacı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını seçiminde etkili olan kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesidir. Çalışmanın, öğrenciler tarafından bölümün tercih edilebilirliğini arttırma aşamasında, yükseköğretim kurumlarına rehberlik edip başarılı bir stratejik plan oluşturmada önemli bir role sahip olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı birinci sınıf öğrencilerinin bu programı seçmelerinde etkili olan 7 faktör belirlenmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmanın sınırlılığı olarak, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencilerine yapılan uygulama, farklı meslek yüksekokullarındaki aynı bölüm altındaki diğer programlarda öğrenim gören öğrenci gruplarına da uygulanabilirdi. Araştırma sonuçları çalışma anketine yanıt veren karar vericilerin araştırmanın yapıldığı tarihlerdeki algıları ve çalışma anketine verdikleri yanıtlarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöneticiler ve araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kriterlerin tanımlanması, alternatiflerin değerlendirilmesinde ve önem derecelerinin belirlenmesinde bu yöntem esas alınmaktadır. Çalışmada, öğrencilerin bölüm seçiminde etkili olan kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla hiyerarşi oluşturulmuştur. Bu hiyerarşideki kriterler, uzmanların ve bu bölümden mezun olan öğrencilerin görüşleri alınarak oluşturulmuştur. AHP için oluşturulan bu hiyerarşi Ms. Excel’de kolaylıkla modellenebilmekte ve çözülebilmektedir, bu sebeple AHP yönteminin kolaylıkla kullanılabilmesi, uygulanabilmesi hesaplamaların kolaylıkla yapılabilmesi amacıyla Ms. Excel’de bir şablon geliştirilmiştir. Sonuç: Bölüm öğrencilerine uygulanan anket sonucunda Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile bu programı seçmelerinde etkili olan kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu 7 faktör önem derecelerine göre sıralanmış ve öğrencilerin büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programını tercih edebilmesinde etkili olabilecek faktörlere ilişkin yorumlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi( AHP), Bölüm Seçme, Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler 


Keywords: