BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail SARİKAYA
ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİJİTAL HİKÂYELERİN ANALİTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
21. yüzyıl becerileri gerek öğretmenler gerekse öğrenciler için bazı dijital yeterlikleri vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci, hem öğretmenleri hem de öğrencileri dijital ortamda üretmeye, kullanmaya ve değerlendirmeye yönlendirmektedir. Alanyazın, alışılagelmiş matbu kitapların yerini, yavaş yavaş dijital kitapların aldığını da belirtmektedir. Bu çalışma, aday sınıf öğretmenlerinin dijital hikâye yazma becerilerini incelemek maksadıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı, aday sınıf öğretmenleri tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan dijital hikâyeleri, 6+1 analitik değerlendirme ölçütlerine göre incelemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarına ait etkileşimsiz desenlerden doküman incelemesi yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 25 sınıf öğretmeni adayının oluşturduğu dijital hikâyeler dâhil edilmiştir. Katılımcıların 16’sı kadın; dokuzu erkektir. Katılımcıların tamamı herhangi bir dijital hikâye programında hikâye oluşturma becerisine sahiptir. Adaylar, dördüncü akademik dönemin aktif öğrencileridir. Hikâyeler, adayların kendi tercih ettikleri ücretsiz programlar aracılığıyla oluşturulmuştur. Çalışmada doküman incelemesi hem yöntem hem de veri toplama tekniği olarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda, aday öğretmenlerin hazırlamış oldukları hikâyeler, 6+1 analitik değerlendirme ölçütlerine göre incelenmiştir. Bu ölçütler sunum, imla, cümle akıcılığı, kelime seçimi, üslup, organizasyon ve fikirlerdir. Çalışma sonucunda katılımcıların oluşturduğu hikâyelerde, 6+1 analitik değerlendirme başlıklarının her biriyle ilgili olarak bazı olumsuz yönlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Özetle, görsel kullanımında yetersizliğin olduğu, bazı imla hatalarına sık rastlanabildiği, kelime seçiminde öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alınmadığı, cümleler arasındaki bağlantının pek önemsenmediği ve özellikle kurguyla ilgili olarak bazı büyük problemlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu problemlerden bazılarının, kullanılan programdan kaynaklandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, yazma eğitimi, dijital hikaye 


Keywords: