BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurdan SEVİM, Elif EROĞLU HALL
ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERI TATIL DEYINCE NE BEKLIYOR?
 
Turist satın alma davranışlarında ise ekonomik unsurlar önemli yere sahiptir çünkü her birey kendi gelir durumuna göre tatil satın alır ya da o tatile ayıracağı bütçeyi kendi temel ihtiyaçlarına ayırır. Diğer bir unsur olan toplumsal nedenler olarak eğitim, meslek, dil güçlükleri, aile yapısı destinasyon seçiminde büyük bir yere sahiptir. Katılımcılar çevresinden olumlu veya olumsuz şekilde etkilenmektedir. Son unsur ise psikolojik olan kişilerin yapısı, kültürel uzaklık, kişilerin alışkanlıkları şeklinde ayrılabilir ve bu unsurların hepsi turist davranışını etkilemektedir. Turistlerin tatil tercih ve beklentilerini etkileyen çeşitli faktörler vardır ve bu faktörler turistik satın alınmasını etkilemektedir. Turistik ürün satın alınmasının sebepleri arasında destinasyon çekiciliği, destinasyon da bulunan doğal unsurlar, destinasyona ulaşılabilirlik, o bölgedeki etkinlikler ve turistin zihninde çizmiş olduğu yani destinasyon imajı etkilidir. Araştırmada öğrencilerin demografik özellikleri ile tatile ilişkin tercih ve beklentileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, ankete katılan üniversite öğrencilerinin demografik bilgilerine ulaşmak için sorular varken, ikinci kısımda üniversite öğrencilerinin tatile ilişkin tercih ve beklentilerinin neler olduğunu ve bu konuda nelere dikkat ettiklerini belirlemek amacıyla sorular vardır. Araştırma kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenim gören öğrenciler alınmıştır. Kişilerin seçiminde kolayda örneklem tekniği kullanılmış, eğitim alan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 200 kişiye anket uygulanmıştır. Ancak anket tekniğinin olumsuz özelliklerinden olan da eksik cevap verme nedenleriyle anket formlarından doğru ve tam olarak cevaplanan 181 anket formu değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Tatil Tercihleri, Destinasyon 


Keywords: