BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem KARAGÖZ, Ahmet IŞIK
TÜRKİYE’DE ORAN ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı “Oran Orantı ve Yüzdeler” konusunda yayınlanmış lisansüstü tezlerin dağılımını incelemektir. Tezleri objektif bir şekilde incelemek adına araştırmacı tarafından “Oran Orantı ve Yüzdeler Konusunda Yapılmış Tezleri İnceleme Formu” oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. 2000 – 2023 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanmış 60 adet yüksek lisans ve doktora tezi; “Tür”, “Yıl”, “Üniversite”, “Enstitü” ve “Veri Toplama Yöntemi” değişkenlerine göre incelenmiş ve tezlerin değişkenlere göre dağılımı içerik analizi yapılarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular tablolar ile sunulup frekans bilgilerine yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Konu ile ilgili çalışmaların türü çoğunlukla yüksek lisans tezi, yıllara göre dağılıma bakıldığında son yıllarda artış görülmekle birlikte en çok 2019 ve 2022 yıllarında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar en çok Marmara Üniversitesi’nde yayınlanmıştır. Enstitü dağılımına bakıldığında en çok Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yayınlandığı görülmektedir. Veri toplama yöntemleri dağılımında ise en çok nicel veri toplama yöntemleri kullanılsa da nitel ve karma yöntemlerde de yaklaşık sayılarda çalışmalar görülmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde günlük hayatta sıkça kullanılan bir konu olan Oran Orantı ve Yüzdeler konusunda yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Özellikle doktora tezlerindeki çalışma azlığı çok dikkat çekmektedir. Bu alanda daha derin ve kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların ilerideki çalışmalara yön vermede fayda sağlayacağı düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0003-3363-6462

Anahtar Kelimeler: Oran-Orantı, Yüzdeler, İçerik Analizi 


Keywords: