BİLDİRİ DETAY

Cuma BOZKURT, İrem PELİT, Esma IRMAK
TÜRKİYE VE DÜNYADA DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
 
Lojistik sektörü günümüz küreselleşen dünya içerisinde birçok sektörle ve küresel pazarda yer alan firmaların tamamı ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim içerisindedir. Özellikle firmaların birbirileri ile olan rekabetlerinde sadece üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetleri değil, taşıma giderleri de ayrı bir rekabet unsurudur. Bu açıdan artış gösteren serbest ticaret ve teknolojik donanımların hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde desteklenebilmesi lojistik taşımacılığını da ayrı bir yere katmaktadır. Bu açıdan günümüz dünyasında ulusal ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir yol kateden denizyolu taşımacılığı ulaşım faaliyetlerinde daha çok aktif rol almaya başlamıştır. Ülkelerin birbirileri ile olan ihracat ve ithalat trafiğinin yönetiminde aktif rol oynayan lojistik sektörünün ayrı bir önemi vardır. Lojistik sektörü içerisinde geçmişten günümüze değin pozitif yönlü bir gelişim gösteren denizyolu taşımacılığının tarihine bakıldığında; gerek ulusal gerekse uluslararası ülke ekonomilerinin gelişim göstermelerine etki ettiği gibi, sosyal ve politik olaylarında düzenlenebilmesinde etkin bir rol üstlenmekte olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda denizyolu taşımacılığının geçmişten günümüze kadar süregelen ticaret faaliyetlerindeki aktif süreci incelendiğinde ülke ekonomilerine pozitif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum sayesinde denizyolu taşımacılığının öneminin ve ülke ekonomisine katkısının önemli olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan denizyolu taşımacılığı günümüz küreselleşen dünya ekonomik pazarında daha çok kullanılmaya başlanılan bir taşımacılık türü olmuştur. Yapılan çalışmada konu ile ilgili literatür ve son dönemde yer verilen denizyolu taşımacılığına ilişkin ulusal ve uluslararası istatistiki veri setlerinden yararlanılarak denizyolu taşımacılığının Dünya da ve Türkiye’deki son 10 yıldaki dağılımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Denizyolu taşımacılığı, Dünya, Türkiye 


Keywords: