BİLDİRİ DETAY

Cuma BOZKURT, İbrahim H. KORKMAZ, Ayşe Nur MERCAN
TÜRKİYE’DE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN AR-GE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Öz: Günümüz koşullarında işletmelerin sürdürülebilir iyileşmeyi sağlaması, rekabet avantajı elde etmesi açısından AR-GE’nin göz ardı edilmemesini gerekli kılmaktadır. AR-GE için yapılan çalışmaların yetersiz olması ya da firma yöneticileri ve çalışanlarında AR-GE bilincinin yeterince oluşmaması gerek ekonomik anlamda gerekse örgütsel açıdan negatif yönde etkiler yapacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil işletmelerinin Ar-Ge farkındalıklarının incelenmesi ve Ar-Ge konusunda işletmelerin farkındalıklarının artırılması için neler yapılabileceği noktasında gelecek araştırmalara ışık tutmaktır. Bu kapsamda çalışmada, 14-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarına katılan 44 firma incelemeye alınmıştır. Söz konusu fuarda stand açan işletmelere uygulanmak üzere tasarlanan ankette, firma yetkililerine temsil ettikleri işletmenin Ar-Ge farkındalığı, yatırımları, varsa yürüttükleri partnerlikleri ve Ar-Ge’ye ilişkin yönetsel planlamalarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Yapılan ve araştırmanın analiz başlığı altında detaylıca sunulan frekans analizi neticesinde; Türkiye Gayri Safi Hasılasında önemli bir yer tutan tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Ar-Ge bağlamında küresel ölçekte rekabet edebilecek durumun oldukça uzağında oldukları bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ar&Ge, Tekstil Sektörü, Yatırım, Farkındalık 


Keywords: