BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif AKTAŞ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BİLİŞ DÜZEYLERİ
 
Türkçe dersi, ilköğretimden başlayarak bireyin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu beceriler içerisinde okuma, bireyin okulda öğrendiği ve yaşam boyu kullandığı önemli bir beceridir. Akıcı okuma ise 2017 yılında hazırlanan programda Türkçe dersi müfredatına konmuş olup okumadan daha ileri düzey bir beceriye işaret etmektedir. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek, belli bir hızda ve konuşurmuşcasına yapılan okumaya akıcı okuma denmektedir. PISA okuma becerileri kapsamında da akıcı okuma, önemli bir beceri olarak kabul edilmektedir. Nitekim akıcı okuma, okuduğunu anlamanın temel göstergelerinden birisidir. Doğru okuma, hız, prozodi ve anlama olmak üzere dört temel bileşene sahip olan akıcı okuma becerisi, öğrencilere ilköğretimden itibaren kazandırılması gereken bir beceridir. Bunun için de öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının akıcı okuma ile ilgili biliş düzeyleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin akıcı okuma ile ilgili biliş düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel bir desene sahip olan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme soruları öğretmenlerin akıcı okuma ile ilgili bilgi düzeylerini ölçecek şekilde literatür taranarak hazırlanmış, uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin akıcı okumanın temel bileşenleri ve Türkçe öğretim programındaki yeri, akıcı okuma stratejileri ve okuduğunu anlama ile akıcı okuma arasındaki ilişik ile ilgili biliş düzeylerinin düşük olduğu tesit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe öğretmeni, akıcı okuma. 


Keywords: