BİLDİRİ DETAY

Ali Haluk PINAR
TÜRK ULUSLARARASI İŞLETMELERİNİN 2000 SONRASI İHRACAT PERFORMANSLARININ KÜRESEL REKABETÇİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: 21. Yüzyıl, geçtiğimiz yüzyıldan oldukça farklı bir yüzyıl olacaktır. Geçen Yüzyılın çift kutuplu dünyasının yerini bu yüzyılın çok kutuplu dünyası almaktadır. Geçmişin gelişmiş ülkeleri, günümüzün gelişmekte olan ülkeleri karşısında ekonomik performans olarak gerilemektedirler. Gelişmiş ülkelerin bir kısmında nüfusun gelecekte azalmaya başlayacağı, az sayıda çalışanın çok sayıda emekliye bakmakla yükümlü hale geleceği öngörülmektedir. Bununla birlikte genç nüfusu artan gelişmekte olan ülkeler, dünya ekonomisinde ön plana çıkmaya başlamışlardır. Genç nüfusu artan ülkelerden bir tanesi olan Türkiye, genç nüfus potansiyelini ekonomik verimlilik ve uluslararası işletmelerinin ihracat performansını artırma yönünde harekete geçirebildiği takdirde 21. Yüzyılın çok kutuplu dünyasının önde gelen ekonomileri arasında yer alabilir. Amaç: 2000 yılında 7,59 trilyon dolar civarında olan dünya ihracatı yaklaşık 3 kat artış göstererek 2017 yılında 22,62 trilyon doların üzerine çıkarken, aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı ise 27 milyar dolardan, yaklaşık altı kat artış göstererek 157,1 milyar dolara ulaşmıştır. 2000 yılından günümüze Türkiye’nin ihracatındaki artış oranı, dünya ihracatındaki artış oranının yaklaşık iki katı düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı “Ülkemizin İhracat Artışının Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla Küresel Rekabetçilik Açısından Uluslararası İşletmelerimizin İhracat Performanslarını Değerlendirme” şeklinde belirlenmiştir. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışmada Dünya ihracatının artışı, ihracat artışında öne çıkan ülkeler, bu ülkelerin ihraç ettikleri ürünlerin özellikleri, yüksek teknolojili ürünlerin ihraç edilen ürünler içerisindeki payının giderek artması, ülkemiz ekonomisinde geçmişten bu güne ihracatın önemi, Türkiye’nin ihracat performansı, ihraç ettiğimiz ürünlerin özellikleri, yüksek teknolojili ürünleri ihraç edebilir hale gelebilmemiz için hangi stratejileri uygulamaya koymamız gerektiği gibi konular bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bununla birlikte ihracat artışının sürdürülebilirliğini sağlamak, dışsal ekonomik gelişmelerle de çok yakından ilişkilidir. Bu dışsal ekonomik gelişmelerin günümüzde giderek çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve bunun sonucu olarak iş dünyasının artık belirsizlikle birlikte yaşamak zorunda olması gibi konular araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Yöntem ve Bulgular: Araştırma tarama ve tanımlayıcı araştırma olarak tasarlanmıştır. Bir ülkenin ihraç edilebilir ürünler ortaya koyması; insan, sermaye ve doğal kaynaklarıyla verimli ve inovatif bir şekilde mal ve hizmet üretebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu araştırmada Küresel Rekabetçilik açısından dünyada kabul gören bir endeks olan ve Columbia Üniversitesi’nden Profesör Xavier Sala-i Martin tarafından geliştirilen Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi (GCI) dikkate alınmış olup, bu doğrultuda; ekonomik kapasite, yerel ve çokuluslu işletmelerin çeşitliliği, ulusal iş çevresinin kalitesi ve ilgili ve destekleyici endüstrilerin kümelenme düzeyi gibi konular ihraç performansı yüksek bir ekonomi oluşturabilmek açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular geniş bir şekilde kongrede sunulacaktır. Sonuç: Bu araştırmanın genel amacı “Ülkemizin İhracat Artışının Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla Küresel Rekabetçilik Açısından Uluslararası İşletmelerimizin İhracat Performansını Değerlendirme” şeklinde ortaya konulmuş olup, bu araştırma sonuçlarından yararlandıkları takdirde; ihracat performanslarını arttırmak isteyen uluslararası işletmelerin daha farklı üretim ve ihracat süreçleri oluşturabilecekleri ve ülkemiz ihracatının artışına önemli katkılar sağlayabilecekleri öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İşletme, İhracat, Küresel Rekabetçilik, İnovasyon 


Keywords: