BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nevzat GÜNGÖR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA GÜVENCE BEYANI: OECD ÜLKELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu, karar alıcıların işletmelerle ilgili bilgilerin güvenilirliği hakkında güvence ihtiyaçları artmıştır. Özellikle son yıllarda bilgi kullanıcılarının bu ihtiyaçlarına cevap veren güvence hizmetleri önem kazanmıştır. Bağımsız denetim başta olmak üzere pek çok çeşidi olan güvence hizmetlerinin amacı işletme ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmaktır. Güvence denetimi, bağımsız denetim ve sınırlı denetim dışında kalan denetim hizmetlerini ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimi, sürdürülebilirlik raporundaki finansal olmayan bilgilerin doğruluğuna dair güvence raporu sunmaktadır. Son dönemlerde, sürdürülebilirlik raporlarını güvence beyanı ile sunan şirketlerin sayısı artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sürdürülebilirlik raporlarına verilen güvence beyanı kalitesinin farklı güvence sağlayıcıları arasında nasıl değiştiğini araştırmaktır (Denetim firmaları ve denetim firması olmayan diğer güvence şirketleri). Çalışma örneklemini OECD üyesi 34 ülkede faaliyet gösteren 2112 şirketin 2015 ve 2016 yıllarına ait Sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir. 194 şirketin Sürdürülebilirlik Raporunda güvence beyanı tespit edilmiştir. Güvence beyanının kalitesini ölçmek amacıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiş ve beyanların kalitesi ölçülmüştür. Güvence beyanı kalitesinin güvence sağlayıcıları arasında nasıl farklılaştığını belirlemek için t-testi kullanılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen analiz sonucunda güvence beyanlarının büyük çoğunluğunun denetim şirketlerince hazırlandığı tespit edilmiştir. Denetim firmaları tarafından hazırlanan güvence beyanları ile denetim firması olmayan diğer güvence şirketleri tarafından hazırlanan beyanları karşılaştırıldığında; denetim şirketi beyanlarının raporlama formatı, güvence prosedürleri, tavsiyeler ve görüş açısından AA1000 ve GDS3000 standartlarına uygun hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Raporları, Güvence Beyanı, OECD, AA1000, GDS3000 


Keywords: