BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan ERTURGUT, Sude DIŞKAYA
SAVUNMA LOJİSTİĞİ İLE KONTRATÇI FİRMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM
 
Lojistik hayatın her alanında olan ve ilk tanımları askeri lojistik kapsamında yapılmış olan bir kavramdır. Lojistiğin bir bilim olarak değerlendirilmesi, literatürde yer alması da II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Lojistiğin ilişkili olduğu alanlardan biri de savunma sanayisidir. Devletler ve ülkeler yüzyıllardan beri belirli stratejiler uygulayarak hükümdarlıklarını sürdürmüşlerdir. Ülkelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri için savunma sanayilerine önem vermeleri gerekmektedir. Savunma sanayi kapsamında orduların savaşa giderken gerekli olan/olacak malzeme ve donanımdan bahsedilmektedir. Sadece gerekli ekipmanlara sahip olmak yeterli olmamaktadır. Seferler planlarının yapılması, gerekli teçhizatın gerekli yer ve zamanda ulaştırılması yani lojistik akışın etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, savaşların seyrinde önem arz etmektedir. Özünde askeri kökenli profesyonel bir alan olan lojistik bakımından savunma organizasyonları lojistik menşeli araştırma ve uygulamaların başat ilgi alanını oluşturmaktadır. Önceleri Performansa Dayalı Lojistik ve Dış Kaynak kullanımı ile birlikte anılan kamu özel sektör iş birlikleri yarattığı katma değer ve ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda “askeri kontratçı firmalar” bağlamında adeta yeni bir sektör görüntüsü vermektedir. Bu çalışmanın amacı “askeri kontratçı firma” yapılarının savunma lojistiği içerisindeki kökenlerini ve işlevsel boyutlarını teorik bir bakış açısı ortaya koyabilmektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan araştırmada, ulusal ve global düzeyde savunma sanayisinde önemli etkileri olan askeri kontratçı firmalar seçimli olarak incelenmiştir. Araştırma bulguları Türkiye’deki askeri kontratçı firmaların yol alımının, savunma sektöründe karşılaştırmalı ve stratejik bir üstünlük yaratma potansiyelini ortaya koymaktadır. ORCID NO: 0009-0003-8816-4236

Anahtar Kelimeler: Savunma Lojistiği, Askeri Lojistik, Askeri Kontratçı Firmalar 


Keywords: